27 επιστολές της Σεβαστής προς τον Εμμανουήλ Ξάνθο και δύο επιστολές από τον Εμμανουήλ Ξάνθο προς τη Σεβαστή

Εισαγωγή-Μεταγραφή: Τρισεύγενη Τσίμπανη-Δάλλα, Αθήνα 2014, σ. 94.

Στην έκδοση παρουσιάζεται η αλληλογραφία, επιστολές-αντίγραφα από σταχωμένο τετράδιο, μεταξύ της Σεβαστής και του Εμμανουήλ Ξάνθου, η οποία ξεκινά από την Κωνσταντινούπολη τον Ιούνιο 1819 και καταλήγει στο Βουκουρέστι τον Σεπτέμβριο 1828.