Η Κωνσταντινούπολη κατά το έτος 1821

Jahann Wilhem August Streit. Μετάφραση: Μαριάννα Χάλαρη, επιμέλεια-διορθώσεις: Δρ Παναγιώτα Παναρίτη, Αθήνα, 2020, σ. 61.

Ο συγγραφέας μεταφέρει τα γεγονότα και τις διώξεις που υπέστη ο χριστιανικός-ελληνικός πληθυσμός της Κωνσταντινούπολης, ύστερα από την είδηση της εισβολής του Αλέξανδρου Υψηλάντη στη Μολδοβλαχία τον Φεβρουάριο 1821.

Η μετάφραση και έκδοση του έργου χρηματοδοτήθηκε από το γερμανικό Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εξωτερικών από πόρους του Ελληνογερμανικού Ταμείου για το μέλλον.