Σημαίες Ελευθερίας

Κείμενα-επιμέλεια Ι. Μαζαράκη–Αινιάνος, Αθήνα 1996, σ. 179

Στο λεύκωμα παρουσιάζεται η Συλλογή των Σημαιών του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου.