Οι κυπριακές φορεσιές του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου

Αθήνα 1999