Η Φιλική Εταιρεία

Κείμενα-επιμέλεια: Ιωάννης Μαζαράκης-Αινιάν, Αθήνα 2007, σ. 103.

Η έκδοση παρουσιάζει την ιστορική διαδρομή της Φιλικής Εταιρείας από τη σύστασή της το 1814 στην Οδησσό μέχρι και την έναρξη της επανάστασης στις Πραδουνάβιες Ηγεμονίες.