Μακεδονικός Αγώνας

Κείμενα-επιμέλεια: Ιωάννης Μαζαράκης-Αινιάν, Αθήνα 2013, σ. 18.

Η έκδοση παρουσιάζει την κατάσταση στη Μακεδονία στο τέλος του 19ού αι και στα πρώτα χρόνια του 20ού. Τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε ο ελληνικός πληθυσμός, τις προσπάθειες που κατέβαλαν διάφορες οργανώσεις που είχαν συγκροτηθεί στην Ελλάδα με σκοπό να προστατεύσουν το ελληνικό στοιχείο στην περιοχή, και και την κορύφωσή τους με τον ένοπλο αγώνα (1904-1908) και τη σημασία του.