Αναμνηστικό Μετάλλιο με θέμα τους Βενετοτουρκικούς  Πολέμους (1684-87) για την κ 12086
  • Αναμνηστικό Μετάλλιο με θέμα τους Βενετοτουρκικούς Πολέμους (1684-87) για την κατάκτηση του Μορέως. Έργο Hautsch G. Ασήμι. Επίκρουστο (1687).
  • Αρ. Ταυτότητας: 4747-.