Λαήνι με τριφυλλόσχημο στόμιο. Marino Froncino e Compani, Pesaro, Ιταλία, 1812-1 8340
  • Λαήνι με τριφυλλόσχημο στόμιο. Marino Froncino e Compani, Pesaro, Ιταλία, 1812-1820.
  • Διαστάσεις: 0,18 m
  • Αρ. Ταυτότητας: 61-.