Λαήνι με τριφυλλόσχημο στόμιο. Marche, Ιταλία, 18ος- αρχές 19ου αιώνα. 8350
  • Λαήνι με τριφυλλόσχημο στόμιο. Marche, Ιταλία, 18ος- αρχές 19ου αιώνα.
  • Διαστάσεις: 0,15 m
  • Αρ. Ταυτότητας: 71-.