Σφραγίδα του "Πανελληνίου". Κράμα μετάλλου, 1827-1831. 9006
  • Σφραγίδα του "Πανελληνίου". Κράμα μετάλλου, 1827-1831.
  • Αρ. Ταυτότητας: 1138-.