History

Foreword J.C. Mazarakis-Aenian, Maria Georgopoulou. English translation: Alexandra Dumas. Athens 2009, p. 169.
Texts: Aristea Papanicolaou-Christensen. English translation: Alexandra Dumas. Athens 2003, p. 164.