Σαν σήμερα21: 12 Ιανουαρίου

Σαν σήμερα, 12 Ιανουαρίου 1825, πεθαίνει στη Ζάκυνθο ο Ιωάννης Βαρβάκης.

 

Γιος καπετάνιου, έλαβε μέρος στα ορλοφικά, μετατρέποντας το εμπορικό του πλοίο σε πολεμικό. Για να διαφύγει τη σύλληψη από τους Τούρκους, κατέφυγε στη Ρωσία, όπου ασχολήθηκε κυρίως με την παραγωγή και εμπορία χαβιαριού και πλούτισε. Μυήθηκε στη Φιλική Εταιρεία και διέθεσε μεγάλο μέρος της περιουσίας του για την υποστήριξη του Αγώνα. Μετά την καταστροφή των Ψαρών, ήλθε στην επαναστατημένη Ελλάδα, αλλά, απογοητευμένος από τους εμφυλίους πολέμους, αναχώρησε για τη Ρωσία. Πέθανε στον δρόμο της επιστροφής. Κληροδότησε όλη την περιουσία του στο ελληνικό κράτος, που τον ανακήρυξε εθνικό ευεργέτη.

Ευγενέστατοι Πρόκριτοι της ενδόξου Νήσου των Σπετσών!
Μαιρικά περιστατικά, και ιδιαίτεραί μου τινές χρείαι μοί βιάζουν να απομακρυνθώ διά ολίγον καιρόν από την γειτονιάν Σας, και τούτο το αιφνίδιον με προξενεί μεταξύ των άλλων μου θλίψεων και την στέρησιν, να μην αξιωθώ να ασπαθώ γλυκήτατα τους γενναίους και φιλανθρώπους Σπετσιώτας.
Διαπλέων αντίκρυ της λαμπράς υμών νήσου, ασθένεια μοί εμπόδιζε να έλθω κατ’ ευθείαν, ίνα κάμω το ιερόν μου χρέος προς υμάς τους ευεργέτας των ατυχισάντων Ψαρριανών, το χρέος της ευγνωμοσύνης μου. εβιαζόμην τότε να έλθω εδώ να ησυχάσω διά ολίγον καιρόν, έχων πάντοτε κατά νουν ίνα περάσω εις τα αυτού, και να κάμω προσωπικώς τας αδελφικάς μου ευχαριστείας. Επειδή όμως και τούτο κατά το παρόν ανάγκη να αναβάλλω, Σας παρακαλώ φιλικώτατα, ίνα δεχθήτε νοερώς τας ειλικρινείς μου ευχαριστείας, και την δέησίν μου, να ήσθε πάντοτε προς τους ατυχούντας Ψαρριανούς, οι αδελφοί αυτών και ευεργέται, ίνα έχητε παρά Θεού τας ευλογίας, και παρά τοις ανθρώποις τον λαμπρόν έπαινον της φιλανθρωπίας.
Με όλην την αδελφικήν αγάπην και Σέβας
ο ως αδελφός Σας και πατριώτης
Ιωάννης Βαρβάκης
Ύδρα τη 24 Νοεμβρίου 1824.

Επιστολή του Ιωάννη Βαρβάκη προς τους προκρίτους των Σπετσών, με την οποία τους εκφράζει τις ευχαριστίες του για την συμπαράσταση που παρείχαν στους Ψαριανούς μετά την καταστροφή του νησιού τον Ιούνιο του 1824. Αρχείο Ιστορικών Εγγράφων ΙΕΕΕ, έγγρ. υπ΄αρ. 12166.

Στη φωτογραφία: Προσωπογραφία του Ιωάννη Βαρβάκη. Ελαιογραφία σε μουσαμά, Συλλογή Προσωπογραφιών Εθνικού Ιστορικού Μουσείου.

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΜ (Αθήνα)
Σεπτέμβριος - Ιούνιος
Τρίτη - Παρασκευή: 09.00-16.00
Σάββατο - Κυριακή: 10.00-16.00
Ιούλιος- Αύγουστος
Τρίτη - Κυριακή: 10.00-16.00
Ώρα τελευταίας προσέλευσης: 15.30
ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ
Μόνιμη έκθεση: κανονικό 10 €, μειωμένο 5 €
Περιοδικές εκθέσεις: κανονικό 10 €, μειωμένο 5 €
Ενιαίο: κανονικό 15 €, μειωμένο 8 €
Ελεύθερη είσοδος: 2η Κυριακή κάθε μήνα (Νοέμβριος-Φεβρουάριος), 25η Μαρτίου, 18η Μαΐου, 28η Οκτωβρίου
ΠΩΛΗΤΗΡΙΟ
Το Πωλητήριο του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου εξυπηρετεί τους επισκέπτες από Τρίτη έως Κυριακή και ώρες 09:00-16:00.